if (is_home()){ //这里描述在前******* $description = "西园寺和研究所发布相关新闻法讯的官方平台"; $keywords = "西园寺,佛教,佛学院,法讯,心理咨询"; } elseif (is_category()){ $keywords = single_cat_title('', false); $description = category_description(); } elseif (is_tag()){ $keywords = single_tag_title('', false); $description = tag_description(); } $keywords = trim(strip_tags($keywords)); $description = trim(strip_tags($description)); ?>

一分快3

位置: 一分快3 > 教理研究 > 学报论集 > 阿含典籍·南传中部·狗行者经

阿含典籍·南传中部·狗行者经

发布日期: 2006-01-01 浏览量: 1,689 次浏览

狗行者经

北传没有此经。
本经乃世尊对牛行者(学牛之行动能得解脱)芬那及狗禁行者(学狗之动作可得解脱。)仙尼耶,说业之果报。其结果芬那成在家信者,仙尼耶即为比丘而后成为阿罗汉。
如是我闻。
一时,世尊住拘利耶国,名黄枕邑之拘利耶人聚落。
尔时,拘利耶人之牛禁行者芬那,与裸形狗行者仙尼耶诣世尊处。诣已,拘利耶人牛行者芬那敬礼世尊坐于一面。裸形狗行者仙尼耶向世尊问讯,交换友谊礼让之语,如狗屈曲而行,坐于一面。
坐于一面之拘利耶人牛行者芬那,向世尊曰:
世尊!此裸形狗行者仙尼耶为行难行者也,食物置地受用之;彼对其狗行已长时完全正持,彼之趣向何处耶?未来命运如何?
世尊曰:
此宜止之,芬那!对予勿再问此。
再度乃至三度,拘利耶人牛行者芬那白世尊曰:
世尊!此裸形狗行者仙尼耶为行难行者也,食物置地受用之;彼对其狗行已长时完全正持,彼之趣向何处耶?未来命运如何?
世尊曰:
芬那!予实不容汝问;此宜止之,芬那!对予勿再问此!然今予将为汝记说。
芬那!在此有一人,修持完全充分狗行,修持完全充分狗戒,修习完全充分狗心,修习完全充分狗行仪。彼由于修持完全充分狗行,修持完全充分狗戒,修习完全充分狗心,修习完全充分狗行仪,身坏命终即往生诣狗群中。若彼有:予以此戒,禁誓、苦行、或梵行,可生天、或为天之某类之见,其邪见也。
芬那!予说邪见者应趣向于二趣中之一趣;二趣即地狱与畜生界也。如是,芬那!若具足狗行者,则导至于诸狗群中;若狗行失败者,则堕地狱。
如是言已,裸形狗行者仙尼耶啼哭流泪。
于是,世尊对拘利耶人牛禁行者芬那曰:
芬那!对此,予实不容汝之问,予对汝言:此宜止之,芬那!对予勿再问此。
仙尼耶曰:
世尊!予并非为世尊对予如是言而啼哭。世尊!然予完全正持狗行已久矣,世尊!此拘利耶人牛禁行者芬那,对此完全正持牛行,具彼已久矣,彼趣向何处耶?未来命运如何?
世尊曰:
此宜止之,仙尼耶!对予勿再问此。
再度乃至三度,裸形狗行者仙尼耶白世尊曰:
世尊!此拘利耶人芬那为牛行者,对此完全正持之牛行已久矣!彼之趣向何处耶?未来命运如何?
世尊曰:
仙尼耶!对此,予实不容汝问,予对汝言:此宜止之,仙尼耶!对予勿再问此。然今予将为汝记说之。
仙尼耶!在此有一人,修持完全充分牛行,修持完全充分牛戒,修习完全充分牛心,修习完全充分牛行仪。彼由于修持完全牛行,修持完全充分牛戒,修习完全充分牛心,修习完全充分牛行仪,身坏命终即往生诸牛群中。若彼有:予以此戒,禁誓、苦行、梵行,可生天、或为天某类之见则其邪见也。
仙尼耶!予说邪见者应趣向于二趣中之一趣:二趣即地狱与畜生界也。如是,仙尼耶!若具足牛行者,则导至于诸牛群中;若牛禁行失败者,则堕地狱。
如是言已,拘利耶人牛行者芬那啼哭流泪。
于是,世尊对裸形狗行者仙尼耶曰:
仙尼耶!对此,予实不容汝之问,予对汝言:此宜止之,仙尼耶!对予勿再问此。
芬那曰:世尊!予并非为世尊对予如是言而啼哭。世尊!然予完全正持此牛行已久。世尊!予于世尊已净信:世尊如此说法,如是,可使予能舍此牛行,亦使此裸形狗行者仙尼耶能舍彼狗行。
世尊曰:芬那!然,听之,善思惟之,予将说之。
拘利耶人牛行者应诺世尊:愿乐欲闻,世尊!
世尊乃说曰:
芬那!此等之四(种)业,依予之通智已自作证而宣教使人知之,四者为何?
芬那!有业黑而黑报也;芬那!有业白而白报也;芬那!有业黑白而黑白报也;芬那!有业非黑非白而非黑非白报,此业导至业尽者也。
芬那!云何为业黑而黑报耶?
芬那!在此有一人,以有恚而造作身行,有恚而造作口行,有恚而造作意行。彼因有恚造作身行、有恚造作口行、有恚造作意行,则往生有恚界。彼往生有恚界者,触有恚之触。彼触有恚之触,感受一向痛苦有恚受;如地狱诸有情。
实如是,芬那!由生类所作业有生类之往生,随作其业以其业往生之。诸触触此往生者。芬那!予如是说:诸有情为业嗣续者也。
芬那!此谓之:业黑而黑报也。
芬那!云何为业白而白报耶?
芬那!在此有一人、无恚而造作身行,无恚而造作口行,无恚而造作意行。彼无恚而造身行、无恚而造作口行、无恚而造作意行,则往生无恚界。彼往生无恚界者,触无恚之触。彼触无恚之触者,感受一向乐无恚受;如诸遍净天。
实如是,芬那!由生类所作业有生类之往生,随作其业以其业往生之。诸触触此往生者。芬那!予如是说:诸有情为业之嗣续者也。
芬那!此谓:业白而白报也。
芬那!云何为业黑白而黑白报耶?
芬那!在此有一人,亦有恚亦无恚而造作身行,亦有恚亦无恚而造作口行,亦有恚亦无恚而造作意行,彼亦有恚亦无恚而造作身行、亦有恚亦无恚而造作口行、亦有恚亦无恚而造作意行,则往生亦有恚亦无恚界。彼往生亦有恚亦无恚界者,触亦有恚亦无恚之触。彼触亦有恚亦无恚之触者,感受混合苦乐之亦有恚亦无恚受。如生于人间,或诸天或诸堕恶处者。
芬那!实如是,由生类所作业有生类之往生,随作其业以其业往生之,诸触触此往生者。芬那!予如是说:有情为业之嗣续者也。
芬那!此谓业黑白而黑白报也。
芬那曰云何为业非黑非白而非黑非白报?而其业导至业尽者耶?
芬那!为彼舍业黑黑报之彼思,为彼舍业白白报之彼思,为彼舍业黑白黑白报之彼思,芬那!此谓之业非黑非白而非黑非白报,其业导至业尽也。
芬那!此等四种之业,乃依予自通智已作证,而宣教使人知之。
如是言已,拘利耶人牛行者芬那白世尊曰:
伟哉!世尊!伟哉!世尊!世尊犹如能扶起将倒者倒者,能揭露被覆者,对迷者能告之以道,于黑暗中持明灯,使有眼者得见诸色也。愿世尊认予从今以后终生归依佛、法、僧为优婆塞。
裸形狗禁行者仙尼耶亦白世尊曰:
伟哉,世尊!伟哉,世尊!如是如是,依世尊以种种方便所开示之法,犹如能扶起将倒者,能揭露被覆者,对迷者能告之以道,于黑暗中持明灯,使有眼者得见诸色也。世尊!因此,予归依世尊,归依法及归依比丘僧伽。世尊!予愿得于世尊之面前出家,愿得进入受具足戒。
世尊曰:
仙尼耶!凡曾为外道者,欲于此法、律出家,欲受具足戒者,彼需于四个月间别住,经四个月励志决心,诸比丘允使出家,允使受具足(戒),方为比丘身也。然对此,予知个人之差别。
仙尼耶曰:世尊!若诸曾为外道者,欲于此法、律出家,欲受具足(戒)者,于四个月间当别住,经四个月励志决心,诸比丘允使出家、允使受具足(戒)为比丘身份,则予愿四年间别住,经四年励志决心,诸比丘允使出家,允使受具足(戒),成为比丘身份。
于是,实此裸形狗行者仙尼耶得于世尊之面前出家,得受具足(戒)。受具足(戒)后不久,具寿仙尼耶为独住者、远离者、不放逸者、热勤者、自励而住者;不久之后,凡良家子为达目的,正确地由在家出家成为出家者,对彼究竟无上梵行,于现法自己依通智作证具足住之,彼自证知:生已尽,梵行已立,应作已作,不更受此轮回状态。具寿仙尼耶成为阿罗汉之一也。

点击返回阿含经专题总目录

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

扫码关注 西园戒幢律寺

<微信服务号>

地址:苏州市留园路西园弄18号

电话:0512-65349545(客堂) 65511746(弘法部)

信箱:admin@migueldaza.com

Copyright © 2018-2020 苏州西园戒幢律寺