if (is_home()){ //这里描述在前******* $description = "西园寺和研究所发布相关新闻法讯的官方平台"; $keywords = "西园寺,佛教,佛学院,法讯,心理咨询"; } elseif (is_category()){ $keywords = single_cat_title('', false); $description = category_description(); } elseif (is_tag()){ $keywords = single_tag_title('', false); $description = tag_description(); } $keywords = trim(strip_tags($keywords)); $description = trim(strip_tags($description)); ?>

一分快3

位置: 一分快3 > 教理研究 > 学报论集 > 阿含典籍·南传中部·庵婆孽林教诫罗侯罗经

阿含典籍·南传中部·庵婆孽林教诫罗侯罗经

发布日期: 2006-01-01 浏览量: 1,606 次浏览

庵婆孽林教诫罗侯罗经

北传中阿一四。罗云经(大正藏一、四三六页。)
本经是世尊以水盘之譬喻,王象之譬喻教诫罗侯罗。说法之要点,应时常反省,以净化身、口、意之行。大纲与北传虽然一致,但文意即有所不同。又,王象之譬喻的后面,有相当于巴利文法句经三O六、三0八之偈,又最后亦有偈。
如是我闻。
一时,世尊住王舍城之竹林,迦兰哆园。
尔时,具寿罗侯罗住庵婆檗林。世尊由晡时宴默而起,往访庵婆檗林具寿罗侯罗。具寿罗侯罗遥见世尊正前来,为敷坐具与备[洗]足水。世尊坐于施设之座,洗足已安坐;具寿罗侯罗顶礼世尊坐于一面。
于是,世尊将极少量残余水留于水盘,唤问具寿罗侯罗曰:
罗侯罗!汝确实见此极少量残余水留于水盘耶?
[罗侯罗答曰:]如是,师尊!
[世尊曰:]罗侯罗!彼等故意妄语而无愧者,彼等沙门性是如少量[如残留于水盘之水]也。
于是,世尊将其少量残余水倾舍之,问具寿罗侯罗曰:
罗侯罗!汝见彼少量残余水倾舍耶?
[罗侯罗曰:]如是!师尊!
[世尊曰:]罗侯罗!故意妄语而无愧者,彼等沙门性为如是倾舍也。
于是,世尊倒置该水盘,问具寿罗侯罗曰:
罗侯罗!故意妄语而无愧者,彼等沙门性为如是颠倒也。
于是,世尊将该水盘直立之,问具寿罗侯罗曰:罗侯罗!汝见此水盘是空、虚无耶?
[罗侯罗曰:]如是,师尊!
[世尊曰:]罗侯罗!故意妄语而无愧者,彼等沙门性为如是虚无、如是空虚也。
罗侯罗!犹如象王,有如辕之牙,壮大、良种、惯战。而彼于战阵时以两前足作业,亦以两后足作业;又以前身作业,亦以后身作业,亦以头作业,亦以两耳作业,亦以两牙作业,以尾作业,唯护象鼻;于是,乘象之士作如是念:此有如辕之牙、壮大、良种、惯战之象王,[彼于]临战,以两前是作业,以两后足作业,又以前身作业,亦以后身作业,亦以头作业,亦以两耳作业,亦以两牙作业,亦以尾作业,唯护象鼻。象王犹故惜命。
然,罗侯罗!若有如辕之牙,壮大、良种、惯战之象王,[此象]临战时以两前足作业,亦以两后足作业;又以前身作业,亦以后身作业,亦以头作业,亦以两耳作业,亦以两牙作业,以尾作业、又以鼻作业;彼时,乘象之士作如是念:此有如辕之牙、壮大、良种,惯战之象王,[彼于]临战时以两前足作业,亦以两后足作业;又以前身作业,亦以后身作业,亦以头作业,亦以两耳作业,亦以两牙作业,以尾作业,又以鼻作业,此象王实不惜命也。今象王无有任何不用也。
如是,罗侯罗!凡任何故意妄语而无愧者,予言:彼亦无任何恶不可作也。
是故,实以汝罗侯罗!汝当作如是学:我不得戏笑妄言。
罗侯罗!于意云何?镜有何作为耶?
[罗侯罗曰:]镜是以省察为目的。
[世尊曰:]罗侯罗!实如是,应省察而省察身作业也;应省察而省察口作业也;应省察而省察意作业也。
罗侯罗!若汝欲以身作业时,则其时应省察汝身业:
我将作身业,予欲以身作此业,此予之身业可转起自害、亦可转起害他、亦可转起[自他]两害者也!此身业为不善,成苦果、苦报者也。
罗侯罗!若汝省察时则知如是:我将作身业,予欲以身作此业,此我之身业可转起自害、亦可转起害他、亦可转起两害者,此身业为不善,受苦果、苦报。罗侯罗!汝实不该作如此之身业。罗侯罗!若汝省察时则知如是:我将作身业,予欲以身作此业,此我之身业不转起自害、亦不转起害他、亦不转起两害者,此身业为善、乐果、乐报。罗侯罗!汝该作如此之身业。
罗侯罗!汝正以身作业时,恰在其时,应省察汝之身业:
我今以身作此业,此我之身业转起自害、亦转起害他、亦转起两害也!此身业为不善、苦果、苦报也。
罗侯罗!若汝正于省察时,则知如是:我今以身作此业,此我之身业转起自害、亦转起害他、亦转起两害者,此身业为不善、苦果、苦报者也。罗侯罗!汝应舍如是身业。
罗侯罗!又,若汝省察时则知如是:我今以身作此业,此我之身业为不转起自害、亦不转起害他、亦不转起两害者,此之身业为善、乐果、乐报者也。罗侯罗!汝对如是身业应续行之。
罗侯罗!汝已作身业时,应省察汝之身业:
我已作身业,此我之身业为转起自害、亦转起害他、亦转起两害也!此身业为不善、苦果、苦报也。
罗侯罗!若汝正省察时,则知如是:我已作身业,此我之身业为转起自害、亦转起害他、亦转起两害者,此身业为不善、苦果、苦报也。
罗侯罗!汝之如是身业,当对师长、智者、同梵行者忏悔之、应发露之、应显发之;忏悔已、发露已、显发已,应成就将来之防护他[不再犯]。
罗侯罗!又,若汝正省察时则知如是:我已以身作此业,此我之身业为不转起自害、亦不转起害他、亦不转起两害者,此身业为善、乐果、乐报也。
罗侯罗!如是汝当昼夜随学善法,住喜悦中。
罗侯罗!若汝欲以口作业时,则其时应省察汝之口业:我将作口业,我欲以口作此业,此我之口业,可转起自害、亦可转起害他、亦可转起两害者也!此口业为不善、成苦果、苦报也。
罗侯罗:若汝正省察时则知如是:我将作口业,我欲以口作此业,此我之口业,可转起自害、亦可转起害他、亦可转起两害者,此口业为不善、苦果、苦报也。罗侯罗!我实不该作如此之口业。
罗侯罗!若汝省察时则知如是:我将作口业我欲以口作此业,此我之口业为不转起自害,不转起自害、亦不转起害他、不转起两害者,此口业为善、乐果、乐报也。罗侯罗!汝该作如此之口业。
罗侯罗!汝正以口作业时,恰在其时,应省察汝之口业:我今以口作此业,此我之口业为转起自害、转起害他、转起两害者也!此口业为不善、苦果、苦报也。
罗侯罗!若汝正在省察时则知如是:我今以口作此业,此我之口业,可转起自害、亦可转起害他、亦可转起两害者,此口业为不善、苦果、苦报者也。罗侯罗!汝应舍如是口业。
罗侯罗!若汝正省察时则知如是:予今以口作此业,予之此口业为不转起自害、亦不转起害他、不转起两害者,此口业为善、乐果、乐报者也。罗侯罗!汝对如是口业宜续行之。
罗侯罗!汝已作口业时,应省察汝之口业:我已作口业,我已以口作此业,此我之口业为转起
自害、亦可转起害他、亦可转起两害也!此口业为不善、苦果、苦报也。
罗侯罗!若汝正省察时则知如是:我己作口业,我已以口作此业,此我之口业为转起自害、亦可转起害他、亦可转起两害者,此口业为不善、苦果、苦报者也。
罗侯罗!汝之如是口业,当对于师长、智者、同梵行者忏悔之、应发露之、应显发之;忏悔已、发露已、显发已、应成就将来之防护也。
罗侯罗!若汝正省察时则知如是:我已以口作此业,此我之口业为不转起自害、亦不转起害他、不转起两害者,此口业为善,乐果、乐报者也。
罗侯罗!如是,汝当昼夜,随学善法,住喜悦中。
罗侯罗!若汝欲以意作业时,则其时,应省察汝之意业:我将作意业,我欲以意作此业,此我之意业为可转起自害、亦转起害他、转起两害者也!此之意业为不善、苦果、苦报者也。
罗侯罗!若汝正省察时则知如是:我将作意业,我欲以意作此业,此我之意业为可转起自害、亦转起害他、亦可转起两害者,此意业为不善、苦果、苦报者也。罗侯罗!汝实不该作如是之意业。
罗侯罗!若汝正省察时,则知如是:我将作意业,我欲以意作此业,此我之意业为不[转起]自害、亦不转起害他、不转起两害者,此意业为善、乐果、乐报者也。罗侯罗!汝该作如此之意业。
罗侯罗!汝正以意作业时,恰在其时,应省察汝之意业:我今以意作此业,此我之意业为可转起自害、亦转起害他、转起两害者也[此意业为不善、苦果、苦报者也!
罗侯罗!若汝正省察时则知如是:我今以意作此业,此我之意业为可转起自害、亦转起害他、转起两害者也!此之意业为不善、苦果、苦报者也。罗侯罗!汝应舍如是意业。
罗侯罗!若汝省察时,则知如是:我今以意作此业,此我之意业为不[转起]自害、亦不转起害他、不转起两害者,此之意业为善、乐果、乐报者也。罗侯罗!汝对如是意业宜续行之。
罗侯罗!汝已作意业时,应省察汝之意业:我已作意业,我已以意作此业,此我之意业为转起自害、亦转起害他、亦转起两害者也!此意业为不善、苦果、苦报者也。
罗侯罗!若汝正省察时,则知如是:我已作意业,我已以意作此业,此我之意业为转起自害、亦转起害他、亦转起两害者,此意业为不善,苦果、苦报者也。罗侯罗!对汝之意业,当烦恼之、可耻之、宜忌避之。烦恼、可耻、忌避、成就将来之防护也。
罗侯罗!若汝正省察时,则知如是:我已以意作此业,此我之意业为不转起自害、不转起害他、不转起两害者,此意业为善、乐果、乐报者也。罗侯罗!如是,汝当昼夜随学善法,住喜悦中。
罗侯罗!凡过去世诸沙门或婆罗门,净化身业、净化口业、净化意业,彼等一切,如是省察,又如是省察已、而净化身业也;省察又省察已而净化口业也;已省察,省察已而净化意业也。
罗侯罗!凡未来世诸沙门或婆罗门,将净化身业,将净化口业,将净化意业,彼等一切,如是省察,又省察已,而净化身业;将省察又省察已而净化口业;将省察,又省察已而净化意业。
罗侯罗!凡现在诸沙门或婆罗门,净化身业、净化口业、净化意业,彼等一切,现如是省察,又省察已而净化身业;现在省察,又省察已而净化口业;现在省察,又省察已而净化意业。
罗侯罗!因此,实如是:我等当省察,又省察已而净化身业;当省察,又省察已而净化口业;当
省察,又省察已而净化意业。
罗侯罗!汝等当如是学也。
世尊说此已,悦意之具寿罗侯罗,大欢喜世尊之所说!

点击返回阿含经专题总目录

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

扫码关注 西园戒幢律寺

<微信服务号>

地址:苏州市留园路西园弄18号

电话:0512-65349545(客堂) 65511746(弘法部)

信箱:admin@migueldaza.com

Copyright © 2018-2020 苏州西园戒幢律寺