if (is_home()){ //这里描述在前******* $description = "西园寺和研究所发布相关新闻法讯的官方平台"; $keywords = "西园寺,佛教,佛学院,法讯,心理咨询"; } elseif (is_category()){ $keywords = single_cat_title('', false); $description = category_description(); } elseif (is_tag()){ $keywords = single_tag_title('', false); $description = tag_description(); } $keywords = trim(strip_tags($keywords)); $description = trim(strip_tags($description)); ?>

一分快3

位置: 一分快3 > 教理研究 > 学报论集 > 阿含典籍·南传中部·多界经

阿含典籍·南传中部·多界经

发布日期: 2006-01-01 浏览量: 1,514 次浏览

多界经

北传汉译中阿含一八一,多界经(大正藏一,七二三页。)佛说四品法门经(大正藏一七,七一二页。)
本经,说界善巧、处善巧、处非处善巧。云界者,即十八界、六界(地、水、火、风、空、识,)六界(乐、苦、喜、忧、舍、无明,)六界(欲之出离、恚、无恚、害、无害,)三界(欲、色、无色,)二界(有为、无为。)云处者,即六内外处,缘起者,即十二缘起,处非处者,即以契合道理和不契合道理。
如是我闻。
一时,世尊住舍卫城只陀林给孤独园。
时,世尊告诸比丘:诸比丘!
彼诸比丘应答世尊:世尊!   世尊乃如是说:
诸比丘!凡诸怖畏之生起,其一切,由愚者起,非由贤者。
凡诸困厄之生起,其一切,由愚者起,非由贤者。
凡诸过患之生起,其一切,由愚者起,非由贤者。
诸比丘!譬如,或葭葺之家屋,由草葺出火者,诸重阁,假令上下涂抹以防风,门户虽坚固缔关、闭窗,亦能烧起,恰是如此。
诸比丘!凡诸怖畏之起,其一切,由愚者起,非由贤者。
凡诸困厄之起,其一切,由愚者起,非由贤者。
凡诸过患之起,由愚者起,非由贤者。
如是,诸比丘!愚者有怖畏,贤者无怖畏。愚者有困厄,贤者无困厄。愚者有过患,贤者无过患。
诸比丘!贤者无怖畏,贤者无困厄,贤者无过患。
诸比丘!故我等应为贤者,应为有思虑者。
如是,诸比丘!汝等应修学。如是说时,尊者阿难,如是白世尊:
世尊!然,于如何范围,可为贤者有思虑之比丘?
世尊曰:
阿难!只要比丘有界善巧、处善巧、缘起善巧、处、非处善巧者,于如是之范围,阿难!可为贤者有思虑之比丘也。
阿难曰:
然者,世尊!于如何之范围,可去有界善巧之比丘?
世尊曰:
阿难!此等之十八界:
即眼界、色界、眼识界,耳界、声界、耳识界,鼻界、香界、鼻识界,舌界、味界、舌识界,身界、所触界、身识界,意界、法界、意识界也。
阿难!只要知见此等十八界,于如是之范围,阿难!可去有界善巧之比丘也。
阿难曰:
然者,世尊!可去界善巧之比丘,有其他之教法耶?
世尊曰:
阿难!有。阿难!此等之六界:
即地界、水界、风界、火界、空界、识界也。
阿难!只要知见此等六界,于如是之范围,阿难!亦可云界善巧之比丘。
阿难曰:
然者,世尊!可去界善巧之比丘,又有其他之教法耶?
世尊曰:
阿难!有。阿难!此等之六界:
即乐界、苦界、喜界、忧界、舍界、无明界也。
阿难!只要知见此等之六界,于如是之范围,阿难!亦可去有界善巧之比丘。
阿难曰:
然者,世尊!可去界善巧之比丘,又有其他之教法耶?
世尊曰:
阿难!有。此等之六界:即欲界、出离界、恚界、无恚界、害界、无害界也。
阿难!只要知见此等之六界,于如是之范围,阿难!可去界善巧之比丘。
阿难曰:
然者,世尊!可去为界善巧之比丘,又有其他之教法耶?
世尊曰:
阿难!有。此等之三界:
即欲界、色界、无色界也。
阿难!只要知见此等之三界,于如是之范围,阿难!方可去界善巧之比丘。   阿难曰:
然者,世尊!可去界善巧之比丘,又有其他之教耶?
世尊曰:
阿难!有。此等之二界:即有为界与无为界也。
阿难!只要此等之二界,于如是之范围,阿难!方可去界善巧之比丘。
阿难曰:
然者,世尊!于如何之范围,可去处善巧之比丘?
世尊曰:
阿难!又有此等六内外处:即眼与色、耳与声、鼻与香、舌与味身与所触、意与诸法也。
阿难!只要知见此等之六内外处,于如是之范围,可去处善巧之比丘。
阿难曰:
然者,世尊!于如何范园,可去缘起善巧之比丘?
世尊曰:
于此,阿难!有比丘如是知:
此有时即彼有;此生时即彼生;此无时即彼无;此灭时即彼灭;即缘无明有行;缘行有识;缘识有名色;缘名色有六处;缘六处有触;缘触有受;缘受有爱;缘爱有取;缘取有有;缘有有生;缘生有老死、忧、悲、苦、恼、愁之生也。如是有彼一切苦蕴之集。
然而,无明之无余离欲灭故行灭;行灭故识灭;识灭故名色灭;名色灭故六处灭;六处灭故触灭;触灭受灭;受灭故爱灭;爱灭故取灭;取灭故有灭;有灭故生灭;生灭故老死、忧、悲、苦、恼、愁灭也。如是,此一切苦蕴灭。
阿难!于如是之范围,实可去缘起善巧之比丘。
阿难曰:
然者,世尊!于如何之范围,可去处、非处善巧之比丘?
世尊曰:
阿难!于此有比丘,
知如是无处、无容,见具足之人,认为一切行是常者,无如是处。
知有如是处:凡夫之认为一切行是常,有如是处。
知如是无处、无容:见具足之人,认为一切行是乐者,无如是处。
知有如是处:凡夫之认为一切行是乐者,有如是处。
知如是无处、无容,见具足之人,认为一切行有我,无如是处。
知有如是处:凡夫认为一切法有我者,有如是处。   知如是无处、无容,见具足之人,夺母之命者,无如是处。
知有如是处:凡夫夺母之命者,有如是处。
知如是无处、无容:见具足之人,夺父之命者,无如是处。
知有如是处:凡夫夺父之命者,有如是处。
知如是无处、无容:见具足之人,夺阿罗汉之命者,无如是处。
知有如是处:凡夫夺阿罗汉之命者,有如是处。
知如是无处、无容,见具足之人,恶心令出如来之身血者,无如是处。
知有如是处:凡夫之恶心者,令出如来之身血者,有如是处。
知如是无处、无容,见具足之人,令破僧伽者,无如是处。
知有如是处:凡夫之令破僧伽者,有如是处。
知如是无处、无容见具足之人,仰望其他大师者,无如是处。
知有如是处:凡夫之仰望其他大师者,有如是处。
知如是无处、无容,一世界于非前、非后出世二阿罗汉、正等觉者,无如是处。
知有如是处:于一世界出生一阿罗汉、正等觉者,有如是处。
知如是无处、无容,一世界于非前、非后,出生二转轮王者,无如是处。
知有如是处:于一世界出生一转轮王者,有如是处。
知如是无处、无容,女人之成为阿罗汉、正等觉者,无如是处。
知有如是处:士夫之成为阿罗汉、正等觉者有如是处。   知如是无处、无容,女人之成为转轮王者,无如是处。
知有如是处:士夫之成为转轮王者,有如是处。
知如是无处、无容,女人之成为帝释者,无如是处。
知有如是处:士夫之成为帝释者,有如是处。
知如是无处、无容,女人之为魔王者,无如是处。
知有如是处:士夫之成为魔王者,有如是处。
知如是无处、无容,女人之为梵天者,无如是处。
知有如是处:士夫之成为梵天者,有如是处。
知如是无处,无容,身为恶行之人,得生可爱、可喜、可乐之果者,无如是处。
知有如是处:身为恶行之人,得生不可爱、不可喜、不可乐之果者,有如是处。
知无如是处、无容,语恶行之人,得生可爱、可喜、可乐之果者,无如是处。
知有如是处:语为恶行之人,得生不可爱、不可喜、不可乐之果者,有如是处。
知无如是处、无容,意恶行之人,得生可爱、可喜、可乐之果者,无如是处。
知有如是处:意恶行之人,得生不可爱、不可喜、不可乐之果者,有如是处。
知如是无处、无容,身为善行之人,得生不可爱、不可喜、不可乐之果者,无如是处。
知有如是处:身为善行之人,得生可爱、可喜、可乐之果者,有如是处。   知如是无处、无容,语善行之人,得生不可爱、不可喜、不可乐之果者,无如是处。
知有如是处:语为善行之人,得生可爱、可喜、可乐之果者,有如是处。
知无如是处、无容,意善行之人,得生不可爱、不可喜,不可乐之果者,无如是处。
知有如是处:意善行之人,得生可爱、可喜、可乐之果者,有如是处。
知如是无处、无容,身成就恶行之人,由其因,由其缘,身坏命终后,得生善趣、天界者,无如是处。
知有如是处:身成就恶行之人,由其因,由其缘,身坏命终后,得生无幸处、恶越、险难处、地狱者,有如是处。   知如是无处、无容,语成就恶行之人,由其因,由其缘,身坏命终后,得生善趣、天界者,无如是处。
知有如是处:语成就恶行之人,由其因,由其缘,身坏命终后,得生无幸处、恶越、险难处、地狱者,有如是处。

知如是无处、无容,意成就恶行者,由其因,由其缘,身坏命终后,得生善趣、天界者,无如是处。
知有如是处:意成就恶行之人,由其因,由其缘,身坏命终后,得生无幸处、恶处、险处、地狱者,有如是处。
知如是无处、无容,身成就善行之人,由其因,由其缘,身坏命终后,得生无幸处、恶趣、险难处、地狱者,无如是处。
知有如是处:身成就行之人,由其因,由其缘,身坏命终后,得生善趣、天界者,有如是处。
知如是无处、无容,语成就善行之人,由其因,由其缘,身坏命终后,得生无幸处、恶趣、险难处、地狱者,无如是处。
知有如是处:语成就行之人,由其因,由其缘,身坏命终后,得生善趣、天界者,有如是处。
知如是无处、无容,意成就善行之人,由其因,由其缘,身坏命终后,得生无幸处、恶趣、险难处、地狱者,无如是处。
知有如是处:意成就之善人,由其因,由其缘,身坏命终后,得生善趣、天界者,有如是处。   阿难!应于如是之范围,可云处、非处善巧之比丘也。
世尊如是说已,尊者阿难,如是白世尊:
希有哉!世尊!未曾哉!世尊!
世尊!应以如何名此教法?
世尊曰:
是故,阿难!汝应受持此教法为多界经、四转经、法镜经、不死鼓经、无上战胜经。
世尊如是说已,尊者阿难欢喜,而随喜世尊之所说。

点击返回阿含经专题总目录

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

扫码关注 西园戒幢律寺

<微信服务号>

地址:苏州市留园路西园弄18号

电话:0512-65349545(客堂) 65511746(弘法部)

信箱:admin@migueldaza.com

Copyright © 2018-2020 苏州西园戒幢律寺