if (is_home()){ //这里描述在前******* $description = "西园寺和研究所发布相关新闻法讯的官方平台"; $keywords = "西园寺,佛教,佛学院,法讯,心理咨询"; } elseif (is_category()){ $keywords = single_cat_title('', false); $description = category_description(); } elseif (is_tag()){ $keywords = single_tag_title('', false); $description = tag_description(); } $keywords = trim(strip_tags($keywords)); $description = trim(strip_tags($description)); ?>

一分快3

位置: 一分快3 > 教理研究 > 学报论集 > 阿含典籍·南传中部·教罗侯罗小经

阿含典籍·南传中部·教罗侯罗小经

发布日期: 2006-01-01 浏览量: 1,203 次浏览

教罗侯罗小经

北传汉译杂阿含八、一九九(大正藏二,五一页。)
世尊为罗侯罗,说观六根、六境、六识五蕴等之苦无常无我,由厌此等,而得离欲解脱。罗侯罗依此教诫而漏尽解脱,集其处听之诸天亦远尘离垢。
如是我闻。
一时,世尊住舍卫城只陀林给孤独园。
时,独住之世尊,心起如是之思念:罗侯罗之解脱,应成熟法令成熟。今我如何更导罗侯罗以灭尽诸漏。
时,世尊清晨着衣,持衣、钵,为乞食而入舍卫城。于舍卫城游行乞食已,食后,由乞食归来,告尊者罗侯罗曰:
罗侯罗!应取座具。应至彼生茂之森林昼住。
尊者罗侯罗对世尊言:如是,世尊。则持座具唯随世尊之后。时,恰好数千之天神亦奉随世尊:今日世尊,更导尊者罗侯罗灭尽诸漏。
时,世尊已入生茂之森林,于一树下设座而坐。尊者罗侯罗敬礼世尊,坐于一面,世尊如是告坐于一面之尊者罗侯罗曰:
罗侯罗!此,汝如何思惟?眼是常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦、变易法,如何得善观察耶?彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。   世尊曰:罗侯罗!汝如何思惟?眼识是常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!此,汝如何思惟?眼触是常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!此,汝如何思惟?彼缘眼触而生受类、想类、行类、识类,此等亦常耶?或无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!此,汝如何思惟?耳是常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦、变易法,如何得善观察耶?彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!汝如何思惟?耳识是常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!此,汝如何思惟?耳触是常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!此,汝如何思惟?彼缘耳触而生受类、想类、行类、识类,此等亦常耶?或无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!汝如何思惟?鼻是常耶?或无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦、变易法,如何得善观察耶?彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!汝如何思惟?鼻识是常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!此,汝如何思惟?鼻触是常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!此,汝如何思惟?彼缘鼻触而生受类、想类、行类、识类,此等亦常耶?或无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!汝如何思惟?舌是常耶?或无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦、变易法,如何得善观察耶?彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!汝如何思惟?舌识是常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!此,汝如何思惟?舌触是常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!此,汝如何思惟?彼缘舌触而生受类、想类、行类、识类,此等亦常耶?或无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!汝如何思惟?身是常耶?或无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦、变易法,如何得善观察耶?彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!汝如何思惟?身识是常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!此,汝如何思惟?身触是常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!此,汝如何思惟?彼缘身触而生受类、想类、行类、识类,此等亦常耶?或无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!此,汝如何思惟?意是常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!此,汝如何思惟?法是常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!此,汝如何思惟?意识是常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!此,汝如何思惟?意触是常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!此,汝如何思惟?缘意触而生受类、想类、行类、识类,此等亦常耶?或是无常耶?
罗侯罗曰:世尊!无常。
世尊曰:然而,无常者,彼是苦耶?或是乐耶?
罗侯罗曰:世尊!苦。
世尊曰:然而,此无常、苦,变易法,彼是我所有,我是彼,彼是予之我。
罗侯罗曰:世尊!彼实不然。
世尊曰:罗侯罗!如是见之有闻圣弟子乃厌眼、厌色、厌眼识、厌眼触、缘彼眼触而生受类、想类、行类、识类,亦厌此等;厌耳,厌声;厌鼻,厌香;厌舌,厌味;厌身,厌触;厌意,厌法;厌意识,厌意触;缘意触而生受类、想类、行类、识类,亦厌此等之类。厌已而离欲,离欲故解脱,对于解脱,而有解脱之智:知生已尽,梵行已立,所作已辨,更不来此世。
世尊如是说已,尊者罗侯罗,欢喜世尊之所说。然说如是之说明时,尊者罗侯罗之心无取而解脱诸漏。且彼数千之天神亦远离尘垢而生法眼。凡有物者,是所集法,彼之一切,皆灭法。

点击返回阿含经专题总目录

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

扫码关注 西园戒幢律寺

<微信服务号>

地址:苏州市留园路西园弄18号

电话:0512-65349545(客堂) 65511746(弘法部)

信箱:admin@migueldaza.com

Copyright © 2018-2020 苏州西园戒幢律寺