if (is_home()){ //这里描述在前******* $description = "西园寺和研究所发布相关新闻法讯的官方平台"; $keywords = "西园寺,佛教,佛学院,法讯,心理咨询"; } elseif (is_category()){ $keywords = single_cat_title('', false); $description = category_description(); } elseif (is_tag()){ $keywords = single_tag_title('', false); $description = tag_description(); } $keywords = trim(strip_tags($keywords)); $description = trim(strip_tags($description)); ?>

一分快3

位置: 一分快3 > 教理研究 > 学报论集 > 阿含典籍·南传中部·根修习经

阿含典籍·南传中部·根修习经

发布日期: 2006-01-01 浏览量: 1,299 次浏览

根修习经

北传汉译杂阿含一一、二八二(大正藏二,七八页。)
世尊问谓郁多罗之青年学徒,其师之根(感官)修习法。彼答以眼不见色、耳不闻声,为修习乃师之教。佛即然者,盲者、聋者应是最上之根修习者,使其青年穷屈无言。后,佛为阿难说佛教之根修习法。即于圣律无上之根修习法、学人之行道、圣者之根修习法。圣者之根修习者,虽由根识六境,当住于舍、知正念。
如是我闻。
一时,世尊住征伽罗国无启儒林。
时,波罗奢耶之门人郁多罗学童诣世尊之处。诣已,问讯世尊,交换可喜、可乐之语已,坐于一面。   世尊如是言坐于一面之波罗奢耶之门人郁多罗学童曰:
郁多罗!波罗奢耶婆罗门,对弟子说根之修习耶?
[学童言:]尊者瞿昙!波罗奢耶婆罗门对弟子说根之修习。
[世尊曰:]然者,郁多罗!波罗奢耶婆罗门对诸子说如何类之根修习耶?
[学童言:]尊瞿昙!于此,不以眼见色,不以耳闻声。尊瞿昙!如是,波罗奢耶婆罗门对诸弟子说根之修习。
[世尊曰:]郁多罗!如是者,盲者应是根之已修习者,聋者应是根之已修习者。若如波罗奢耶婆罗门之言者,郁多罗!任何盲者亦是不以眼见色,不以耳闻声也。
如是言[时],波罗奢耶之门人,郁多罗学童,沉默、困惑、落肩、俯颜、悲丧而无可对言他。   时,世尊知波罗奢耶之门人,郁多罗学童之沉默、困惑、落肩、俯颜、悲丧而无可对言已,告尊者阿难曰:
阿难!波罗奢耶婆罗门,[对]弟子说一根之修习。而且较异于圣者之律,无上之根修习。
[阿难曰:]世尊!正其时。善逝!正其时。请世尊于圣者之律,说无上之根修习。从世尊闻已,诸比丘应受持之。
[世尊曰:]然者,阿难!谛听,善思念之。我当宣说。
尊者阿难奉答世尊:如是,世尊。
世尊乃如是曰:
然、阿难!如何于圣律,为无上之根修习?
于此,阿难!于比丘以眼见色已,可意生、不可意生、可意不可意生。彼如是证知:于我如是之可意生,不可意生、可意不可意生。而此是有为、粗、缘已生也。此为寂静、此为胜妙者,即舍此。于彼,已生之可意、已生之不可意、已生之可意不可意灭者舍乃住立。
阿难!譬如有眼之士夫开眼已而闭眼,闭眼已而开眼,恰如是。
阿难!对任何人,于如是速、于如是急,于如是容易,已生之可意、已生之不可意、已生之可意不可意灭,舍乃住立。
阿难!以如是于圣者之律,关于眼所识之诸色,谓无上之根修习。
复次,阿难!比丘以耳闻声已,而可意生、不可意生、可意不可意生。彼如是证知:于我如是之可意生,不可意生、可意不可意生。而此是有为、粗、缘已生也。此为寂静、此为胜妙者,即舍此。于彼,已生之可意、已生之不可意、已生之可意不可意灭者舍乃住立。
阿难!譬喻强力之士夫,容易如弹指。
阿难!正如是,对任何人亦如是速、如是急、如是容易于已生之可意、己生之不可意、已生之可意不可意灭,舍乃住立。
如是,阿难!于圣者之律,关于耳所识之诸声,谓无上之根修习。
复次,阿难!比丘以鼻嗅香已,而可意生、不可意生、可意不可意生。彼如是证知:于我如是之可意生,不可意生、可意不可意生。而此是有为、粗、缘已生也。此为寂静、此为胜妙者,即舍此。于彼,已生之可意、已生之不可意、已生之可意不可意灭者舍乃住立。
阿难!譬喻少倾之荷叶之触水者,即摇动不止住。恰如是。
阿难!对任何人亦如是速、如是急、如是容易于已生之可意、己生之不可意、已生之可意不可意灭,舍乃住立。
如是,阿难!于圣者之律,关于鼻所识之诸香,谓无上之根修习。
复次,阿难!比丘以舌味味已,而可意生、不可意生、可意不可意生。彼如是证知:于我如是之可意生,不可意生、可意不可意生。而此是有为、粗、缘已生也。此为寂静、此为胜妙者,即舍此。于彼,已生之可意、已生之不可意、已生之可意不可意灭者舍乃住立。
阿难!譬喻强力之士夫,舌端集唾团已,容易吹飞。
恰如是,阿难!对任何人亦如是速、如是急、如是容易于已生之可意、己生之不可意、已生之可意不可意灭,舍乃住立。
阿难!如是,于圣者之律,关于舌所识之诸味,谓无上之根修习。
复次,阿难!比丘以身触已,而可意生、不可意生、可意不可意生。彼如是证知:于我如是之可意生,不可意生、可意不可意生。而此是有为、粗、缘已生也。此为寂静、此为胜妙者,即舍此。于彼,已生之可意、已生之不可意、已生之可意不可意灭者舍乃住立。
阿难!譬喻强力之士夫,伸屈腕或屈伸腕,
恰如是,阿难!对任何人亦如是速、如是急、如是容易于已生之可意、己生之不可意、已生之可意不可意灭,舍乃住立。
阿难!如是,于圣者之律,关于身所识之诸所触,谓无上之根修习。
复次,阿难!比丘以意识法已,而可意生、不可意生、可意不可意生。彼如是证知:于我如是之可意生,不可意生、可意不可意生。而此是有为、粗、缘已生也。此为寂静、此为胜妙者,即舍此。于彼,已生之可意、已生之不可意、已生之可意不可意灭者舍乃住立。
阿难!譬喻土夫,于日中极热之铁板,洒落二三滴之水。阿难!徐徐洒落之滴水,其忽尽灭、消散,恰如是。
阿难!对任何人亦如是速、如是急、如是容易于已生之可意、己生之不可意、已生之可意不可意灭,舍乃住立。
阿难!如是,于圣者之律,关于意所识之诸法,谓无上之根修习。
阿难!实于圣者之律,无上之根修习乃如是。
然者,阿难!如何为学人之行道?
阿难!于此,比丘以眼见色已,而可意生,不可意生,可意不可意生。彼为其已生之可意,已生之不可意、已生之可意不可意而恼、惭、厌忌。以耳闻声已、以鼻嗅香已、以舌味味已、以身触所触已、以意识法已,而可意生、不可意生、可意不可意生。彼为其已生之可意、已生之不可意、已生之可意不可意,而恼、惭、厌忌。
阿难!如是,即学人之行道。
然者、阿难!圣者如何修习根?
阿难!于此,比丘以眼见色已,而可意生、不可意生、可意不可意生。彼若欲:于[所]厌忌,应住不厌忌想。[即]于其处,不厌己想而住。
若欲:于[所]厌忌,应住厌忌想。[即]其处,厌忌想而住。
若欲:于[所]厌忌与于[无所]厌忌,应住不厌忌想。[即]于其处,不厌忌想而住。
若欲:于[无所]厌忌与[所]厌忌,应住厌忌想。[即]于其处,厌忌想而住。
若欲:于[所]厌忌与[无所]厌忌,以避如是两者[即有有舍,应住有念、正知。[即]于其处,有舍、有念、正知而住。
复次,阿难!于比丘以耳闻声已、以鼻嗅香已、以舌味味已、以身触所触已、以意识法已,而可意生、不可意生、可意不可意生。若欲:于[所]厌忌,应住不厌忌想。[即]于其处,不厌忌想而住。
若欲:于[无所]厌忌,应住厌忌想。[即]于其处,厌忌想而住。
若欲:于[所]厌忌与[无所]厌忌,应住不厌忌想。[即]于其处,不厌忌想而住。
若欲:于[无所]厌忌与[所]厌忌,应住厌忌想。[即]于其处,厌忌想而住。
若欲:于[所]厌忌与[无所]厌忌,避如是之两者,而有舍,应住有念、正知。[即]于其处,有舍、有念、正知而住。
阿难!实圣者乃如是以修习根。
阿难!如是,我于圣者之律,说无上之根修习。说学人之行道。说圣者之根修习。
阿难!凡[大]师求诸弟子之利益,由怜愍而垂怜愍,应为之事,我为此乃为汝等。
阿难!如是,有诸树下,如是,有诸空室。阿难!应禅思、勿放逸。应不可有后悔。此乃我[为]汝等之诸教诲。   世尊如是已,欢喜之尊者阿难随喜世尊之所说。

点击返回阿含经专题总目录

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

扫码关注 西园戒幢律寺

<微信服务号>

地址:苏州市留园路西园弄18号

电话:0512-65349545(客堂) 65511746(弘法部)

信箱:admin@migueldaza.com

Copyright © 2018-2020 苏州西园戒幢律寺