if (is_home()){ //这里描述在前******* $description = "西园寺和研究所发布相关新闻法讯的官方平台"; $keywords = "西园寺,佛教,佛学院,法讯,心理咨询"; } elseif (is_category()){ $keywords = single_cat_title('', false); $description = category_description(); } elseif (is_tag()){ $keywords = single_tag_title('', false); $description = tag_description(); } $keywords = trim(strip_tags($keywords)); $description = trim(strip_tags($description)); ?>

一分快3

位置: 一分快3 > 教理研究 > 学报论集 > 道次第传承诸师修心语录·34抉择无焉法无自性

道次第传承诸师修心语录·34抉择无焉法无自性

发布日期: 2006-01-01 浏览量: 1,338 次浏览

叁拾肆 抉择无为法无自性

六十、以此(缘起之因)及前理二异之理)成立无为法无自性:《中论》说:“有为法无(自性)故,何得有无为(法之自性)。”《入中论》说:“由通达俗谛方便,而通达胜义谛。”此言通达诸法方便,可以引生通达法性理智,上师教授说:“虚空乃遮止碍着(无著无碍),无为法摄;由内心了别各各观察,诸法法性,而灭烦恼,此分谓之“择灭:无为).。因缘不具,能违害生(如生善趣,发生障碍,此分非择灭)谓之“非择灭无为”;真如即空性,亦属无为。宗喀大师《菩提道次第》说:“易成之理者,谓如前破有为法有自性,虽无自性,而能安立因果,解脱系缚、能量、所量等一切作用。此既成立,则法性择灭无为法,虽非实有,亦可安立道之所证,智之所量,众生皈依法之法宝等,一切建立,谁亦不能攻难。谓(藏中觉朗派谓)此等若非实有,则彼建立,皆不应理,然(彼觉朗派)无可说(出无为法无自性之过失),故无许无为法实有之必要也。”……如灭谛之择灭是有分,如许彼有自性成就,则应不观待其别别思择诸烦恼,而灭除之之各支分。又若许空性有自性成就,则应不观于法宝(依法而生之空慧为能量,空性为所量),是则三实,仅有二宝,成大过失。此节显空性等诸无为法,亦依缘而有,依缘而生,空性亦应有其空分故,离种种垢,断种种染,空性须与种种能量、所量等支分相关,空性乃有分,有分须观待诸支分故,(以上说缘起之因讫,以下说一异之理。)

六十一。宗喀《菩提道次第》又说:“亦可观其一异而破。”上师教授说:“空分乃空性之安立处,空分谓抉择诸染别别灭分,观察有分之空性,与空性成就自性之一或异体,如前观察补特伽罗,与其安立名处之诸蕴一异之理,而破除之,空性之支分甚多,如离垢分,又一切法,各各皆有其法性,有情各各心识,亦各有其法性,若空性与离染分成就自性之一体,则有染有情,以有法性故,亦应具离染分;若空性与诸空分成就自性之异体,则应“有分”(空性),不待支分(空分)而有。

六十二、宗喀《菩提道次第》说:“若谓娄曰译“觉朗”派)此理不能破无为法实有者,亦应不能破有为法,是则全无实有可破。若(觉朗)谓有为法自(体)空者,是说彼法无彼自性,故是断空。然(彼说)真如有自性,故有实有。上句(有为法自空)是抉择有为法自性空之最大歧途,是毁谤有为缘起之断见。后句说真如有自性,是增益实有之邪见,故是邪解真空之义。若自性空义,是彼法无彼自体者,自既非有(若此柱之本体无柱者,即是自无),则他亦非有,则安立实有分少法之宗派,纯属臆说也。若善知此理,则知印度佛弟子凡说实有法者(指说一切有部及唯识部),则定说有为法实有,名实事师(于有为有法事事物物决定说为实有者,即称之为说实事师,此印度通例),其说有为法非实有者,亦必不许任何法为实有。实较藏地任意谈说者,超胜多矣。”上师教授说:藏中诸派或如觉朗派说,俗有真无,或说非有非无,虽自命为中观应成派,而实不及印度之犊子诸部,何况有部、唯识诸宗。唯识师所据仍是佛说,不过非佛之不共密意而已。虽各宗所许了义不同,然皆依据佛说,无谬无乱,且通达下部见,为通达上部见之基础。藏中许自空他空(如觉朗派),或许非有非无之说,于佛三时教中,皆无根据。彼等虽或引《宝性论》等教,然皆误解教义,不合佛意。应知若有自性实有之空性,则不须依遮破具应破分而显,如虚空须依遮止质碍而显。故空性名言虽有(遮破应破分之空性,于名言有),而非自性实有。

返回道次第传承诸师修心目录页请点击:这里

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

扫码关注 西园戒幢律寺

<微信服务号>

地址:苏州市留园路西园弄18号

电话:0512-65349545(客堂) 65511746(弘法部)

信箱:admin@migueldaza.com

Copyright © 2018-2020 苏州西园戒幢律寺